Ίδρυση

1. Ιδρύεται σήμερα 01ην Μαίου 2013 Συμβούλιο Νεολαίας με την επωνυμία «Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου» με έδρα το Παραλίμνι.

Ερμηνεία

2. Στο παρόν καταστατικό «Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου» σημαίνει: «το σώμα που εκπροσωπεί τους νέους του Δήμου Παραλιμνίου ηλικίας από 15 έως 35 ετών και το οποίο λειτουργεί όπως προνοείται πιο κάτω»

Σκοποί

3. Οι σκοποί του Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου είναι:
i. Να λειτουργεί ως συμμετοχικός θεσμός στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ii. Να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τη νεολαία του Δήμου.
iii. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στα «κοινά».
iv. Να συζητά και να εισηγείται, προς το Δήμο, την υιοθέτηση πολιτικής για θέματα που αφορούν τη νεολαία σε τοπικό επίπεδο.
v. Να υλοποιεί προγράμματα, δράσεις και έργα υποδομής και να στηρίζει όλα τα οργανωμένα σύνολα της νεολαίας και γενικά όλους τους νέους και νέες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο.
vi. Να αποτελέσει μια θεσμική μορφή συνεχούς και ουσιαστικής σύνδεσης της νεολαίας με τις Δημοτικές Αρχές.
vii. Να διευκολύνει το Δήμο στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων και των προβλημάτων των νέων.
viii. Να βοηθά το Δήμο Παραλιμνίου στην ενεργοποίηση των νέων.
ix. Να λειτουργεί για την πρόοδο και την ευημερία όλων των νέων του Δήμου, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρήσκευμα ή εθνική καταγωγή.
x. Να λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και με σεβασμό στις αρχές και τα ιδεώδη του δημοκρατικού βίου.
xi. Να παρέχει ευκαιρίες σε νέους για συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο του Δήμου και του τόπου γενικότερα.
xii. Να παρέχει ευκαιρίες στους νέους του Δήμου για τη δημιουργική απασχόληση και την υγιή ψυχαγωγία τους κατά τον ελεύθερό τους χρόνο με την προαγωγή, ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητισμού, του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής συνείδησης και του εθελοντισμού μέσω του σχεδιασμού και της δημιουργίας αντίστοιχων τομέων δράσης.
xiii. Να ενεργεί για την κατοχύρωση και τη στήριξη της αυτονομίας των φορέων /
οργανώσεων νέων που συμμετέχουν σ’ αυτό.

Περιεχόμενο Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου

4. Το Συμβούλιο Νεολαίας αναμένεται να διαδραματίσει ένα πολύπλευρο ρόλο ο οποίος θα είναι συνυφασμένος και με την ίδια τη δράση που μπορεί να αναπτύξει.

Ο Συμβουλευτικός ρόλος του Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου

5. Βασική αρχή της λειτουργίας του Συμβουλίου Νεολαίας θα είναι ο συμβουλευτικός του ρόλος προς τις Δημοτικές Αρχές.

Ο ενισχυτικός προς τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας ρόλος του Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου

6. Το Συμβούλιο Νεολαίας θα πρέπει να έχει σαν στόχο την πολύπλευρη υποστήριξη των οργανώσεων νεολαίας στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν τοπική δραστηριότητα. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να έχει τεχνικό, ή πιο απλά ενημερωτικό χαρακτήρα, για προγράμματα και δράσεις του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τις οργανώσεις νεολαίας.

Μέλη

7. Μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου είναι όλοι οι νέοι του Παραλιμνίου από ηλικίες δέκα πέντε (15) ετών μέχρι τριάντα πέντε (35) ετών.

Δικαιώματα μελών

8. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα:
(α) Του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
(β) Να ασκεί κατά τις Γενικές Συνελεύσεις έλεγχο πάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και διαχείριση του Συμβουλίου Αντιπροσώπων.
(γ) Να υποβάλλει θέματα για μελέτη στο Συμβούλιο Νεολαίας και διά αυτού στη Γενική Συνέλευση.

Όργανα Διοίκησης

9. Τα όργανα διοικήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι:
(α) Η Γενική Συνέλευση
(β) Το Συμβούλιο Αντιπροσώπων
(γ) Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας

Η Γενική Συνέλευση

10. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο σώμα του Συμβουλίου Νεολαίας και συγκροτείται από όλα τα μέλη του. Αυτή συνέρχεται τακτικά κάθε 30 (τριάντα) μήνες σε ημερομηνία που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και έκτακτα ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας ή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ή όσες φορές το ζητήσουν 50 μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας με έγγραφη αίτηση τους που να διαλαμβάνει τους λόγους και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

11.‘Έργο της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως είναι:
i. έκθεση για τα πεπραγμένα της θητείας που έληξε από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας,
ii. παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης και ισολογισμός από τον Ταμία,
iii. έγκριση των εκθέσεων πεπραγμένων και οικονομικών,
iv. εκλογή Συμβουλίου των Αντιπροσώπων,
v. εισηγήσεις για τροποποίηση του Καταστατικού (εάν χρειάζεται),
vi. απόφαση για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη,

12. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας μπορεί να πάρει αποφάσεις πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα, εφόσον, δεν είναι αντίθετες με τον Νόμο και το Καταστατικό.

13. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γνωστοποιείται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Μεγάρου, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στα σωματεία και καφενεία του Δήμου και με δημοσίευση σε εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας, και να καθορίζεται ο χώρος, η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της καθώς επίσης και η ημερησία διάταξη.

14. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως και κατευθύνει την διεξαγωγή των εργασιών της Συνελεύσεως και της Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα εποπτεύει την ψηφοφορία.

15. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

16. Η ψηφοφορία πάνω σε οποιοδήποτε θέμα διεξάγεται με ανάταση του χεριού, εκτός στην περίπτωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν το ένα τρίτο των παρόντων μελών ζητήσει να διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία.

Εκλογές

17. Η Εκλογική Συνέλευση διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παραλιμνίου.

18. Το Δημοτικό Συμβούλιο Παραλιμνίου διορίζει εφορευτική επιτροπή υπεύθυνη για την διεξαγωγή των εκλογών. Ο Δημοτικός Γραμματέας ή αντιπρόσωπος του Δήμου Παραλιμνίου θα προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής.

19. Η εκλογή του Συμβουλίου Αντιπροσώπων διεξάγεται μετά την έγκριση της εκθέσεως για τα πεπραγμένα και της οικονομικής κατάστασης από την Γενική Συνέλευση.

20. Τα μέλη του Συμβουλίου Αντιπροσώπων χωρίζονται σε 5 εκλογικά σώματα χωρισμένα κατά ηλικίες ως ακολούθως: α) 15–17 ετών, β) 18-21 ετών, γ) 22-24 ετών, δ) 25–28 ετών, ε) 29-35 ετών.

21. Κάθε εκλογικό σώμα εκλέγει δέκα (10) αντιπροσώπους του που θα το εκπροσωπούν στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων.

22. Υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στον Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου Παραλιμνίου 4 ημέρες πριν την Εκλογική Γενική Συνέλευση. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των δέκα (10) υποψηφίων για κάθε ηλικιακή ομάδα κατά τον χρόνο που αναφέρεται τότε η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να δεχτεί υποψηφιότητες μετά το πέρας των εργασιών της και να διεξαχθούν εκλογές εκείνη την ημέρα ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία την
οποία η Γενική Συνέλευση ήθελε αποφασίσει.

23. Ο Δημοτικός Γραμματέας του Δήμου Παραλιμνίου σημειώνει τα ονόματα των υποψηφίων και αν ο αριθμός τους είναι δέκα (10) για κάθε ηλικιακή ομάδα αυτοί ανακηρύσσονται σαν εκλεγέντες. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος τότε διεξάγεται ψηφοφορία.

24. Νοείται ότι σε περίπτωση που σε κάποια ηλικιακή ομάδα δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα δέκα (10) υποψηφιότητες και γίνουν αποδεχτές εκπρόθεσμες υποψηφιότητες, τότε όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα την υποψηφιότητα τους θα θεωρούνται εκλεγέντες και θα διεξάγεται ψηφοφορία μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν υποψηφιότητα εκπρόθεσμα.

25. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι νέοι του Δήμου Παραλιμνίου οι οποίοι έχουν ηλικίες μεταξύ 15 – 35 ετών. Για όσους νέους έχουν ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνο όσοι έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και είναι δημότες Παραλιμνίου. Για τους νέους ηλικίας από 15- 17 ετών δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσοι έχουν προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είτε ο πατέρας είτε η μητέρα τους είναι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στον εκλογικό κατάλογο ως ψηφοφόροι του Δήμου Παραλιμνίου.

26. Ο Δημοτικός Γραμματέας δίδει σε κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου ένα ψηφοδέλτιο της ηλικιακής ομάδας στην οποία ανήκει που φέρει τη σφραγίδα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου. Κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίζει από πέντε (5) μέχρι δέκα (10) υποψήφιους και ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη που είναι υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής.

27. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψήφων σε κάθε ηλικιακή ομάδα ανακηρύσσονται σαν εκλεγέντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας απόφαση λαμβάνεται με κλήρο.

28. Τα ονόματα των υποψηφίων και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και την Εφορευτική Επιτροπή.

29. Ο Δημοτικός Γραμματέας του Δήμου συγκαλεί συνεδρίαση του νέου Συμβουλίου παρουσία της Εφορευτικής Επιτροπής εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών κατά την οποία διεξάγεται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του προέδρου του Συμβουλίου Νεολαίας και των δύο (2) μελών από κάθε ηλικιακή ομάδα τα οποία θα συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας.

30. Κατά την έναρξη της συνεδρίας ο Δημοτικός Γραμματέας του Δήμου δέχεται της υποψηφιότητες για την θέση του προέδρου και για τις δύο (2) θέσεις από κάθε ηλικιακή ομάδα στο που θα συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Ακολούθως τα 50 μέλη ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο και μέχρι δύο (2) υποψηφίους από κάθε ηλικιακή ομάδα. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων από την Εφορευτική Επιτροπή. Ο υποψήφιος που θα λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους για την θέση του προέδρου εκλέγεται πρόεδρος και οι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν τους περισσότερους έγκυρους ψήφους σε κάθε ηλικιακή ομάδα ανακηρύσσονται σαν εκλεγέντες στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας απόφαση λαμβάνεται με κλήρο.

31. Νοείται ότι για την θέση του Προέδρου υποψηφιότητες θα μπορούν να υποβάλουν μόνο όσα μέλη έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Το Συμβούλιο Αντιπροσώπων

32. Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων αποτελείται από τα πενήντα (50) εκλεγέντα μέλη του και από 2 Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Παραλιμνίου τους οποίους διορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ευθύς μετά τις εκλογές του σώματος.

33. Η θητεία του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων και του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι για τριάντα (30) μήνες.

34. Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων συνέρχεται σε τακτική συνεδρία κάθε έξι (6) μήνες και έκτακτα όσες φορές ο πρόεδρος ή δέκα (10) τουλάχιστον μέλη του κρίνουν αναγκαίο ή σκόπιμο.

35. Ο Δήμαρχος καθώς και εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου μπορούν να παρακάθεται στις συνεδρίες του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων υπό την συμβουλευτική τους ιδιότητα χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου.

36. Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται είκοσι έξι (26) τουλάχιστον αιρετά μέλη και ένα μη αιρετό μέλος και παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία.

37. Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων έχει το δικαίωμα να κηρύττει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους το οποίον παραιτείται, παύεται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα για τέσσερις (4) διαδοχικές τακτικές ή έκτακτες συνεδρίες και να το αντικαταστεί με επιλαχόντες που προέκυψαν από τις τελευταίες εκλογές.

38. Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων για διευκόλυνση του έργου του μπορεί να καταρτίζει Επιτροπές στις οποίες να αναθέτει τη φροντίδα, διεκπεραίωση και διοργάνωση εκδηλώσεων του Συμβουλίου Νεολαίας. Ο αριθμός των μελών των Επιτρόπων καθώς και η διάρκεια της θητείας τους ορίζεται από το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων το οποίο δικαιούται να εγκρίνει ή απορρίπτει οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση τους καθώς και να τις διαλύει κατά βούληση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας

39. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη. Τα ένδεκα (11) μέλη της είναι αιρετά και εκλέγονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού και τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Παραλιμνίου που διορίζονται ως αναφέρεται ανωτέρω.

40. Κατά την πρώτη συνεδρία μετά την εκλογή του το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας εκλέγει αντιπρόεδρο, γραμματέα και ταμία. Νοείται ότι στις θέσεις αυτές δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

41. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου καθώς και Εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου μπορούν να παρακάθονται στις συνεδρίες του Συμβουλίου υπό την συμβουλευτική τους ιδιότητα.

42. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται έξι (6) τουλάχιστον αιρετά μέλη και ένα (1) μη αιρετό μέλος και παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

43. Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων έχει το δικαίωμα να κηρύττει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας το οποίον παραιτείται, παύεται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα για τέσσερις (4) διαδοχικές τακτικές ή έκτακτες συνεδρίες. Στην περίπτωση αυτή την θέση του αποχωρούντος μέλους στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων παίρνει ο πρώτος επιλαχών που προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές από την ηλικιακή του ομάδα. Στην συνέχεια η κενωθείσα θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας πληρούται με συμπληρωματική εκλογή που διεξάγει το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων.

44. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες μία φορά τον μήνα και σε έκτακτες όταν παρουσιάζεται ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου ή όταν ζητηθεί από το 1/3 των μελών της.

45. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και προϋπολογισμού το οποίο κατατίθεται για έγκριση στo Συμβούλιο των Αντιπροσώπων.

Πρόεδρος

46. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας:
i. προεδρεύει των συνεδριών του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων και του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας,
ii. προεδρεύει όλων των Γενικών Συνελεύσεων του Συμβουλίου Νεολαίας κατά τις οποίες δεν θα διεξαχθούν εκλογές (όπου προεδρεύει ο Δήμαρχος),
iii. κατευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων και του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας,
iv. είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Νεολαίας και υπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον Γραμματέα,
v. εκπροσωπεί και εκφράζει το Συμβούλιο Νεολαίας,
vi. επιβλέπει την εκτέλεση όλων των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων και της Γενικής Συνέλευσης.
vii. Έχει τη νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας των παρευρισκομένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων και της Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα με εξαίρεση την ψηφοφορία που αφορά την εκλογή νέου Συμβουλίου Αντιπροσώπων και Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας και την Γενική Συνέλευση κατά την οποία η ψηφοφορία είναι μυστική.
viii. Υπογράφει με τον Ταμία όλες τις επιταγές.

Αντιπρόεδρος

47. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο κατά την απουσία του, και συντονίζει τις διάφορες επιτροπές οι οποίες θα καταρτίζονται μετά από απόφαση του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων.

Γραμματέας

48. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου:
i. τηρεί Μητρώο Μελών και βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρεί τα πρακτικά των συνεδριών της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων και του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.
ii. Ο Γραμματέας υπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί φακέλους διαφόρων εγγράφων και επιστολών και έχει υπό τη φύλαξη του την σφραγίδα του Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου.
iii. Υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλες τις επιταγές.
iv. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδρίες του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων και του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Ταμίας

49. Ο Ταμίας του Συμβουλίου:
i. διενεργεί την είσπραξη χρημάτων χρησιμοποιώντας αριθμημένα έντυπα διπλότυπα αποδείξεων, εκτελεί όλες τις πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων, έναντι αποδείξεων και τηρεί βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του Συμβουλίου Νεολαίας.
ii. Ο ταμίας τηρεί επίσης βιβλίο περιουσίας στο οποίο φαίνεται όλη η περιουσία του Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου κινητή και ακίνητη, μαζί με την αξία της.
iii. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα, τα βιβλία, και τα έγγραφα τα οποία είναι στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του.
iv. Καταθέτει κάθε ποσόν που υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100.00) σε μια Τράπεζα ή Συνεργατικό ‘Ιδρυμα της εγκρίσεως του Συμβουλίου και αποσύρει χρήματα και με υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα. Παρέχει λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση του Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου στη Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων και στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Παραδίδει αν του ζητηθεί στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων οποιαδήποτε έγγραφα τα οποία είναι στην κατοχή του.
v. Υπογράφει με τον Πρόεδρο όλες τις επιταγές.

Εξουσίες και καθήκοντα Συμβουλίου

50. Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά σε άρθρα του Καταστατικού το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας έχουν όλες τις εξουσίες και καθήκοντα που θεωρούνται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία τους.

51. Οι εξουσίες περιλαμβάνουν τη θέσπιση, τροποποίηση, ή ακύρωση κανονισμών που δεν αντίκεινται στις πρόνοιες του Καταστατικού. Οι κανονισμοί από τη στιγμή της ψήφισής τους σε Γενική Συνέλευση δεσμεύουν όλα τα Μέλη.

52. Εάν απαιτηθεί προσωπικό, το Συμβούλιο Νεολαίας Παραλιμνίου έχει εξουσία να αγοράζει υπηρεσίες μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

53. Τα μέλη του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων θεωρούνται θεματοφύλακες της περιουσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου.

54. Μέλος του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων και του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας δεν δικαιούται σε ψήφο εάν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας, ή την έγερση, ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου αφ’ ενός και του μέλους αφ’ ετέρου, ή του συζύγου αυτού, ή συγγενούς εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού, ή εις επιχείρηση διακαιοπραξίας μεταξύ του Συμβουλίου αφ’ ενός και εταιρείας, προσωπικής, ή κεφαλαιουχικής, αφ’ ετέρου, εις την οποία, ή υπό διοίκηση της οποίας, το μέλος συμμετέχει.

Σύνδεση με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

55. Το Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου λειτουργεί σαν πρόγραμμα συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σαν της αρμόδιας από τον νόμο Υπηρεσίας, υπεύθυνης για την πρόοδο και ευημερία των νέων της Κύπρου.

56. Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει την αρμοδιότητα να βοηθά την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου Νεολαίας και στην προαγωγή και επιτέλεση των σκοπών και επιδιώξεών του.

57. Η προσφορά του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου υλοποιείται μέσω:
i. οικονομικής βοήθειας – χορηγίας μέσα από το Έργο «Πρωτοβουλίες Νέων»
ii. αρμόδιων Λειτουργών ή / και Συνεργατών που απασχολούνται στο Πρόγραμμα «Δημοτικά / Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας».

Σύνδεση με Δημοτικό Συμβούλιο

58. Το Συμβούλιο Νεολαίας λειτουργεί με τη συνεργασία, στήριξη και συμπαράσταση του εξελεγμένου από τους δημότες, Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραλιμνίου, σαν του νόμιμα εξελεγμένου σώματος για την πρόοδο και ευημερία των δημοτών.

59. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παραλιμνίου έχει την αρμοδιότητα να βοηθά στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και στη προαγωγή και επιτέλεση των σκοπών και επιδιώξεών του.

60. Η προσφορά του Δημοτικού Συμβουλίου υλοποιείται:
i. μέσω οικονομικής βοήθειας υπό τη μορφή χορηγίας
ii. με την παροχή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας υποστήριξης μέσω των Υπηρεσιών του, ανάλογα με τις δυνατότητες του Δήμου, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του και την προαγωγή και επιτέλεση των σκοπών του
iii. με τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας μέσα από την υιοθέτηση γνωμών και προτάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας αλλά και στη συναπόφαση για θέματα νεολαίας.

Οικονομικοί πόροι

61. O πόροι του ταμείου του Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου προέρχονται από:
i. επιχορηγήσεις του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, μέσα από το Έργο «Πρωτοβουλίες Νέων»
ii. επιχορηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου.
iii. επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών
iv. επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκά Προγράμματα
v. επιχορηγήσεις από ιδιώτες
vi. άλλα νόμιμα έσοδα

Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων και Προϋπολογισμών

62. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας ετοιμάζει Σχέδιο προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού του Συμβουλίου Νεολαίας για κάθε έτος οποίο παρουσιάζει στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων για έγκριση.

63. Ο Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων, μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων, πρέπει να αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για καλύτερο συντονισμό.

Λογιστικός έλεγχος

64. Το Συμβούλιο ορίζει ελεγκτικό οίκο που θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Παραλιμνίου που θα ελέγχει τους λογαριασμούς του Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου και πιστοποιεί στο τέλος κάθε χρόνου την ορθότητά τους. Οι εξελεγμένοι λογαριασμοί υποβάλλονται στο Δήμο Παραλιμνίου και στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ελέγξουν τους λογαριασμούς του Συμβουλίου Νεολαίας.

Δικαστικά Θέματα

65. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου αντιπροσωπεύει το σώμα σε όλες τις δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.

Θέματα που δεν προνοούνται στον Κανονισμό Λειτουργίας.

66. Οποιοδήποτε θέμα που δεν προνοείται στον Κανονισμό Λειτουργίας, ρυθμίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παραλιμνίου και τον Εκπρόσωπο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Τον τελικό λόγο θα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παραλιμνίου.

Τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

67. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραλιμνίου.

Έμβλημα Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου

68. Το Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου θα φέρει έμβλημα χρώματος ……………………. το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία ίδρυσής του και να χαρακτηρίζει το Δήμο Παραλιμνίου μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται,