Τα όργανα διοικήσεως του Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου είναι:

Η Γενική Συνέλευση: Είναι το ανώτατο σώμα του Συμβουλίου Νεολαίας και αποτελείται από όλα τα μέλη του, δηλαδή όλους τους νέους του Παραλιμνίου ηλικίας δέκα πέντε (15) ετών μέχρι τριάντα πέντε (35) ετών.

Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων: Αποτελείται από πενήντα (50) μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας, τα οποία εκλέγονται κατά την Εκλογική (Γενική) Συνέλευση,  – η οποία λαμβάνει χώρα κάθε 30 μήνες, οπόταν και τελειώνει η θητεία του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων – και από 2 Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Παραλιμνίου, τους οποίους διορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παραλιμνίου ευθύς μετά τις εκλογές του σώματος.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο: Αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, εκ των οποίων τα ένδεκα (11), συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, είναι μέλη του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων – και εκλέγονται από αυτό – και τα άλλα δύο (2) μέλη είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Παραλιμνίου που διορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Παραλιμνίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, είναι και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου.